Mackmyra Brukspark
Anno 1820

                                      

     "Visst kan brev tala"

 Audioguide på svenska, engelska, franska och tyska.

Kom, så delar vi med oss av berättelser om bruket och parken. Allt hämtat från herrgårdsvindens brev, tidningsartiklar och hushållsböcker.

På 4 ställen, i parken & på bruket, finns skylt med QR-koder till din smartphone. Klicka här för ett smakprov.

OBS - installera QR-kodläsare i din smart-phone för audioguiden. 

Läsare: ( för iPad ) -  "QR Reader for iPhone"  -  "QR Reader for Android"  

 ____________________________________________________________

2020 sker ingen skulturutställning i Bruksparken:

Skulpturutställningar i parken tidigare år

Bilder från Vernissage 2018 - klicka här
Bilder från Vernissage 2017 - klicka här
Bilder från Vernissage 2016 - klicka här

Filmklipp från utställning 2014 - Dansande reflexer   och    Ankdammen
Bilder från Vernissage 2013 - klicka här

Bilder från Vernissage 2011 - klicka här
Filmsekvenser från utställningen 2011- klicka här

Vad säger tidningarna om Vila (2014 års utställning)

   Arbetarbladet - Kultur - klicka här

   Gävle Dagblad - Kultur  - klicka här

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

 

Tankar kring en park

Solen strilar genom grenverket i parken. Somliga träd har åldrats och dött. Andra är i sina bästa år. Nu välver sig trädens grenar över parkgångarna. Vild natur står i motsats till arrangerade alléer och bersåer. Ljus och skugga. En kontrasternas park i engelsk stil.

Vilken var Brukspatron Olof Elfbrinks vision, en gång för snart 200 år sedan, då han anlade Mackmyra Brukspark? Är detta vad han ser för sitt inre öga när han vandrar på gångarna bland nyplanterade, pinniga ungträd och buskar?

Tio år senare är han död och en ny generation tar vid. Sedan dess har sju generationer bruksbor vilat i gräset och sett upp i de allt mer majestätiska trädkronorna.

Under en tid då all värdefull mark togs tillvara, även vägslänter och myrpottor, avsatte Brukspatron Elfbrink mark till något så improduktivt som en park - en plats för både meditation och lek, för ung och gammal, året runt.

År efter år har naturen själv, med viss hjälp av människan, byggt på denna vision och nu är parken "klar". Men något har förändrats. Ekonomi, andra intressen och värderingar har gjort att vissa bruksparker fallit i glömska, andra vanvårdats eller naggats i kanten av trafikleder eller byggnation. Få har fått den omsorg som behövts.

Mackmyra Brukspark är ett guldägg, som Du håller i Dina händer - en gåva till dagens generation med 200 år av ”komprimerad tid”. Det är upp till det tjugoförsta århundradets barn att bruka och förvalta denna gåva. Klarar vi det? Har vi tid med det? Ja, om även du blir medlem - aktiv eller passiv.

Även Du kan bli medlem   -  stödjande eller aktiv.                                        Parken har restaurerats sedan 1990-talet av och Föreningen Bruksparkens Vänner och Mackmyra Bruk .  Ring Birgitta Jagell    026-13 36 34.


Vad är en park till skillnad från ett stycke natur?

I parken finns arrangerade siktgator ut ur parken - över åstränder, vattenfall, ängar med betande djur, åkrar och byggnader.  

Utanför parken fanns/finns gångvägar längs åstränderna med planterade lindar och ekar. Där kan man på avstånd betrakta parken och det öppna jordbrukslandskapet. Som vandrare gäller det att vara uppmärksam på vad nytt vart steg kan erbjuda.

Mackmyras engelska landskapspark är ”ett stycke komprimerad natur”. Receptet är: Ställ samman många av den omgivande naturens element och komponera dem på ett tilltalande sätt - magra marker, torra slänter, fuktiga lundar, frodiga ängar. Sätt därtill en jättesten, en kullfallen stam, ett vattenfall tillika en myrpotta. Ordna rid- och körvägar ut i ”the Wilderness”, vilken skall se  naturlig ut men är artificiellt arrangerad. Det mesta står att finna i Bruksparken och dess närhet.
 

Vad kan en park förmedla?   

I en park kan man ge sig tid att i bekväma skor och utan jäkt och stress avläsa den, förnimma den. Man betraktar den inte, som man gör en tavla eller en skulptur. Detta är en konstform, som man bokstavligen befinner sig inuti - som man upplever rumsligt och med alla sinnen.

 Under Bokarna

Jag längtar att gå under bokarnas
   valv,
Där det prasslar så underligt ljust
   och sprött
Där marken är slät av vissnade blad
Och det silar ett dallrande silverljus
Genom grenarnas tak.

Under bokarna står allting stilla nu,
 idag, igår,
för tusen år sen, är allt lika.
Samma silverskimmer genom bladen
Samma prassel – som när gammalt,
sprött och gulnat papper
Varsamt rörs av lätta händer.

            

Kerstin Söderholm
 

Om tiden

En park tar lång tid på sig att bli till. Det inger viss ödmjukhet hos oss som besöker parken eller som sköter om den. Parken är beroende av vår omsorg och ger generöst tillbaka frid och ro.

Se Dig omkring - se resultatet av två hundra år av ”komprimerad tid”.
Väl värd att bevara! 

När alla klockor stannat
ska tiden ändå gå.
Den gör ju inget annat.
Den bara larvar på.

                                                                                Alf Henriksson

 

 

 

 

 


Föreningens ändamål är att verka för att Mackmyra Brukspark vårdas och används på ett sådant sätt, som är förenligt med dess karaktär och till glädje för kringboende och andra besökare.

Medlemskap är öppet för envar, som är intresserad av Bruksparkens bevarande och goda användning.    

Enskild medlem: 100kr

Familj: 150kr

Plusgiro: 724604 - 4.

____________________

Parkdagar & information

Under året har Bruksparkens vänner ett antal parkdagar och andra aktiviteter i parken.

Länk till Bruksparkens vänners hemsida, klicka här     

Historiska foton


Herrgård 1885, sedd från parken - klicka för större bilder


Parkentrén 1885 - klicka


Kastanjeallén 1930 - klicka


Parkentré 1930 med Baccantinnan - klicka


Lusthuset 1939 - klicka

Parkentrén

Vid parkentrén fanns under 1800-talets första hälft ett antal byggnader. Till vänster en stor u-formad ladugård med dyngstad. Till höger ett kvarnhus och ett orangeri. Rakt fram planterades under 1820- talet en kastanjeallé.

 

Byggnaderna flyttades bort 1875. Parkentrén omgestaltades efter tyskt trädgårdsmode. I mitten en rundel med små plantor, tätt planterade, en s k broderiplantering.

En halvmånformad häck avskilde entrén från resten av parken. Häcken är på senare tid återplanterad.

1917 placerades på en pelare den vindruvsbekransade Baccantinnan, den kvinnliga vinguden.

Muren av Gävlesandsten från år 2000 ersatte det tidigare staketet mot vägen.

Kastanjeallén
- ett renoveringsprojekt

Ordet ”allé” kommer från franskans ”aller” som betyder ”att gå”. Dess huvuduppgift var att bilda en tydlig axel mot anläggningens centralbyggnad

.

Vildväxande hästkastanjer finns på Balkan. År 1615 infördes trädet till Frankrike som parkträd. Gustav III anlade Hagaparken på 1780-talet – Sveriges första engelska park – där han lät plantera kastanjeträd.

På 1820-talet planterades här en allé av hästkastanj, Aesculus Hippocastanum. Trädet blommar med vita uppåtstående blomspiror. Kastanjen kan odlas upp till södra Norrland, men en hel kastanjeallé är ovanlig så här långt norr ut. Länsstyrelsen lät därför byggnadsminnesmärka allén i Mackmyra.

År 2005 togs samtliga träd ner och 64 nya kastanjer planterades. Av de ursprungliga kastanjerna fanns endast 27 kvar, och samtliga i mycket dåligt skick. Av de övriga positionerna fanns lindar, eller helt saknades träd. Nu ser Kastanjeallén ut som den gjorde på 1830 talet, med ca 10-15 år gamla träd. 

Allén restaurerades av Bruksparkens Vänner, trädens donatorer och Mackmyra Bruk med bidrag från länsstyrelsen och Sparbanksstiftelsen.